Chỉ số đo lường chất lượng

Theo triết lý của quản trị hiện đại “Cái gì không đo được, thì không thể quản lý được” (Peter Drucker). Do đó việc đo lường chất lượng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong quản lý chất lượng, đồng thời cần thiết lập hệ thống quản trị dữ liệu hiệu quả, xây dựng một bộ chỉ số chất lượng tốt để làm tiền đề triển khai hoạt động cải tiến chất lượng.

 

Trong đó, tiến trình thực hiện cải tiến chất lượng đòi hỏi phải đo lường là: trước, trong, sau khi thực hiện các thay đổi. Việc này sẽ giúp nhận định về vấn đề chất lượng một cách rõ ràng, cung cấp bằng chứng để ra những quyết định điều chỉnh các hoạt động ngay trong quá trình triển khai kế hoạch cải tiến, cũng như đánh giá hiệu quả các giải pháp cải tiến. Chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện là một công cụ để đo lường các khía cạnh chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thể hiện bằng con số, tỷ lệ, tỷ số, tỷ suất…làm cơ sở để thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và so sánh chất lượng dịch vụ giữa các bệnh viện.

 

Bệnh viện triển khai xây dựng một số chỉ số đo lường chất lượng:

 

Phòng Công tác xã hội