Giới thiệu chung

 

IMG_1288

 

1.Tên phòng : Phòng Tài chính kế toán ( Financial Accounting)

 

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Tầng 1 – toà nhà A1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

                 Điện thoại: (024)38.289. 268 (số máy lẻ 268)

 

 

3. Lịch sử phát triển:

     Phòng Tài chính kế toán là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong lĩnh vực tài chính. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ và tình hình sử dụng các khoản kinh phí. Sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị. Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách tài chính cho Nhà nước. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí vốn, quỹ ở đơn vị. Tổ chức thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ, và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao.

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

     Quản lý thu, chi của Bệnh viện, thực hiện đúng chính sách tài chính , chế độ kế toán.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng:

     5.1 Ban lãnh đạo tiền nhiệm:

           Ông Trịnh Văn Tỵ, Ông Nguyễn Hiệp, Ks Nguyễn Đăng Lễ, Ths Nguyễn Thị Bích Hường.

     5.2 Ban lãnh đạo đương nhiệm:

          Trưởng phòng: CN. Đỗ Thu Hà

          Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền

          Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Anh Tùng

                Phó Trưởng phòng: CN Phạm Hoài Thu

 

     5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

          53 cán bộ nhân viên: 36 thành viên đại học, 17 thành viên cao đẳng và trung cấp, 

 

 

 

6. Thành tựu:

     Danh hiệu thi đua đã đạt của phòng Tài chính kế toán giai đoạn 2009 -2015

     Tập thể lao động xuất sắc:

          - Năm 2014: QĐ số 1705/QĐ-BYT ngày 07/05/2015

          - Năm 2013: QĐ số 1374/QĐ-BYT ngày 22/04/2014

          - Năm 2012: QĐ số 954/QĐ-BYT ngày 25/03/2013

          - Năm 2011: QĐ số 1423/QĐ-BYT ngày 02/05/2012

          - Năm 2010: QĐ số 1109/QĐ-BYT ngày 18/04/2011

          - Năm 2009: QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/05/2010

          - Từ năm 2000 – 2008 : Tập thể lao động xuất sắc

     Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế:

          - Năm 2013: QĐ số 723/QĐ-BYT ngày 03/02/2014

          - Năm 2011: QĐ số 927/QĐ-BYT ngày 27/03/2012

          - Năm 2009: QĐ số 1965/QĐ-BYT ngày 08/06/2010

          - Năm 2007: QĐ số 2075/QĐ-BYT ngày 09/06/2008

          - Năm 2006: QĐ số 626/QĐ-BYT ngày 23/02/2006

          - Năm 2003: QĐ số 489/QĐ-BYT ngày 19/02/2004

     Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ:

          - Năm 2013: QĐ số 2310/QĐ-TTg ngày 29/11/2013

          - Năm 2006: QĐ số 37/QĐ-TTg ngày 09/01/2006

     Huân chương Lao động hạng Ba:

          - Năm 2009: QĐ 479/QĐ-CTN ngày 01/04/2009