Giới thiệu chung

IMG_0333

 

1. Tên khoa: Khoa Dược (PHARMACY DEPARTMENT).


2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Nhà A3 - Bệnh viện HN Việt Đức.
                 Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 486).


3. Lịch sử phát triển khoa:

     Cùng với sự ra đời của bệnh viện, Khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao. Thời kỳ chiến tranh, khoa dược đã là bộ phận pha huyết thanh lớn, chi viện cho các cơ sở khác; ngoài ra còn tự pha chế nhiều loại thuốc khi đất nước còn gặp khó khăn, thiếu thốn thuốc phục vụ bệnh nhân.


4. Chức năng nhiệm vụ:

     4.1 Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng.
     4.2 Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác
     4.3 Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
     4.4 Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
    4.5 Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược.
    4.6 Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
    4.7 Nghiên cứu khoa học và đào tạo.
    4.8 Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.


5. Tổ chức nhân sự:
     5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm:
      Trưởng khoa:       Ths. Nguyễn Thanh Hiền.
      Phó trưởng khoa: Ths. Đàm Mai Hương.
                                   Ths. Đỗ Thị Thu Hường.
      5.2 Ban lãnh đạo tiền nhiệm:
      DS. Lê Đăng Đệ: 1954 - 1966. 
      DS. Lê Kim Duyên: 1967 - 1974. 
      DS. Ngô Văn Sửu: 1974 - 1976.
      DS. Phan Thị Phúc: 1977 - 1980.
      DS. Nguyễn Hoàng Oanh: 1981 - 1995.
      DS. Triệu Đắc : 1996 - 2000.
      DS.Vũ Chu Hùng :2002 - 2003.
      DS.Cao Thị Minh 2003 - 2013.
      5.3 Số lượng cán bộ trong khoa:
      Tổng số 28 
      Thạc sĩ: 04 
      Dược sĩ đại học: 06 
      Kế toán: 01 
      Dược sĩ trung học: 14. 
      Dược tá: 01.
      Nhân viên khác: 02.


6. Thành tựu

     Hiện nay, với vai trò là một khoa dược trong Bệnh viện hạng đặc biệt, Khoa Dược luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Bệnh viện giao cho: Đảm bảo cung ứng thuốc, hoá chất theo nhu cầu của bệnh viện. Đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện, làm tham mưu cho Giám đốc trong việc mua thuốc, hoá chất và thuốc thử. Phát triển công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong bệnh viện. Từ cơ sở này, Khoa Dược đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng thuốc trong bệnh viện an toàn hợp lý, hiệu quả.


7.  Định hướng phát triển

     Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
    Phát triển công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc.
    Biên soạn tổng kết các nhóm thuốc cơ bản dùng trong ngoại khoa để phổ biến nội bộ.
    Phát triển sự hợp tác với các cơ sở khác như trường đại học Dược Hà nội, Khoa Dược của bệnh viện bạn, Cục quản lý Dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh... trong và ngoài nước.
    Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa.