Giới thiệu chung

1.Tên phòng : Phòng Tài chính kế toán ( Financial Accounting)

 

2. Liên hệ:

                Địa chỉ: Tầng 1 – toà nhà A1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

                Điện thoại: (024)38.289. 268 (số máy lẻ 5268)

3.  Lịch sử phát triển:

                Phòng Tài chính kế toán là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong lĩnh vực tài chính. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ và tình hình sử dụng các khoản kinh phí. Sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị. Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách tài chính cho Nhà nước. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí vốn, quỹ ở đơn vị. Tổ chức thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ, và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao.

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

                Quản lý thu, chi của Bệnh viện, thực hiện đúng chính sách tài chính , chế độ kế toán.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng

                5.2 Ban lãnh đạo đương nhiệm

                Trưởng phòng: CN. Đỗ Thu Hà

                Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền

                Phó Trưởng phòng¨CN. Phạm Hoài Thu

                Phó Trưởng phòng: CN. Trịnh Thu Hoài

                5.3 Số lượng cán bộ phòng:

                A, Cơ sở 1: 76 cán bộ nhân viên: 59 thành viên đại học, 01 thành viên cao đẳng, 16 thành viên trung cấp.

                B, Cơ sở 2: 6 cán bộ nhân viên: 06 thành viên đại học.

 

6. Thành tựu:

                Tập thể lao động xuất sắc:

                Năm 2018: QĐ số 1582/QĐ-BYT ngày 02/05/2019

                Năm 2017: QĐ số 1915/QĐ-BYT ngày 22/03/2018

                Năm 2016: QĐ số 891/QĐ-BYT ngày 15/03/2017

                Năm 2014: QĐ số 1705/QĐ-BYT ngày 07/5/2015

                Năm 2013: QĐ số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014

                Năm 2012: QĐ số  954/QĐ-BYT ngày 25/3/2013

                Năm 2011: QĐ số 1423/QĐ-BYT ngày 02/5/2012

                Năm 2010: QĐ số 1109/QĐ-BYT ngày 18/4/2011

                Năm 2009: QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010

                Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế:

                Năm 2017: QĐ số 5726/QĐ-BYT ngày 26/09/2018

                Năm 2013: QĐ số 723/QĐ-BYT ngày 03/02/2014

                Năm 2011: QĐ số 927/QĐ-BYT ngày 27/3/2012

                Năm 2009: QĐ số 1965/QĐ-BYT ngày 08/6/2010

                Năm 2007: QĐ số 2075/QĐ-BYT ngày 09/06/2008

                Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

                Năm 2013: QĐ số 2310/QĐ-TTg ngày 29/11/2013

                Năm 2006: QĐ số 37/QĐ-TTg ngày 09/01/2006

                Huân chương lao động hạng Ba:

                Năm 2009: QĐ 479/QĐ-CTN ngày 01/4/2009