Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 08:43:17

    1.Tên khoa: Khoa Sinh Hóa (Department of Biochemistry)   2. Địa chỉ                 Điện thoại: 0438253531, số máy lẻ: 5250                 Địa chỉ: tầng 2, nhà D (khu kỹ thuật cao)   3. Giới...