Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 08:53:54

        1 . Tên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control department ).   2 . Điện thoại:                  Địa chỉ : Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện HN Việt Đức,40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm...