Danh mục Vật tư y tế kỹ thuật cao

19/09/2016 08:25

Bảng giá chi tiết mời các bạn tải về tại đây.

 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ KỸ THUẬT CAO
STT Tên vật tư Đơn vị tính Quy cách Đơn giá 
I Gói số 1: Vật tư y tế KTC dùng trong phẫu thuật thần kinh      
1 Bộ dẫn lưu kín áp lực âm loại I Bộ 01 Bộ/túi        231,000
2 Bộ dẫn lưu kín áp lực âm loại II Bộ 01 Bộ/túi        252,000
3 Dẫn lưu não thất ngoài loại II Bộ 1 bộ/hộp     4,100,000
4 Dẫn lưu não thất ổ bụng loại I Bộ 1 bộ/hộp     9,450,000
5 Dẫn lưu não thất ổ bụng loại II Bộ 1 bộ/hộp   29,000,000
6 Dẫn lưu não thất ổ bụng loại kèm que luồn Bộ 1 bộ/hộp     6,400,000
7 Que luồn dưới da cho bộ dẫn lưu não thất ổ bụng Cái 1 cái/hộp     1,400,000
8 Clip mạch máu não bằng phynox các cỡ  Cái 1 cái/ gói     2,799,500
9 Clip sọ não loại 2 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
10 Clip sọ não loại 3 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
11 Clip sọ não loại 4 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
12 Clip sọ não loại 5 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
13 Clip sọ não loại 6 Cái 1 cái/ gói     3,299,500
14 Clip sọ não loại 7 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
15 Clip sọ não loại 8 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
16 Clip sọ não loại 9 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
17 Clip sọ não loại 11 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
18 Clip sọ não loại 12 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
19 Clip sọ não loại 13 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
20 Clip sọ não loại 14 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
21 Clip sọ não loại 15 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
22 Clip sọ não loại 16 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
23 Clip sọ não loại 17 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
24 Clip sọ não loại 18 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
25 Clip sọ não loại 19 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
26 Clip sọ não loại 20 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
27 Clip sọ não loại 21 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
28 Clip sọ não loại 22 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
29 Clip sọ não loại 23 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
30 Clip sọ não loại 24 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
31 Clip sọ não loại 25 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
32 Clip sọ não loại 26 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
33 Clip sọ não loại 27 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
34 Clip sọ não loại 28 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
35 Clip sọ não loại 29 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
36 Clip sọ não loại 30 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
37 Clip sọ não loại 31 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
38 Clip sọ não loại 33 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
39 Clip sọ não loại 34 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
40 Clip sọ não loại 35 Cái 1 cái/ gói     3,299,500
41 Clip sọ não loại 36 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
42 Clip sọ não loại 37 Cái 1 cái/ gói     3,299,500
43 Clip sọ não loại 38 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
44 Clip sọ não loại 39 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
45 Clip sọ não loại 40 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
46 Clip sọ não loại 41 Cái 1 cái/ gói     3,299,500
47 Clip sọ não loại 42 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
48 Clip sọ não loại 43 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
49 Clip sọ não loại 44 Cái 1 cái/ gói     3,299,500
50 Clip sọ não loại 45 Cái 1 cái/ gói     3,299,500
51 Clip sọ não loại 47 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
52 Clip sọ não loại 48 Cái 1 cái/ gói     2,399,500
53 Clip sọ não loại 49 Cái 1 cái/ gói     2,799,500
54 Clip sọ não loại 46 Cái 1 cái/ gói     3,860,000
55 Bộ theo dõi huyết áp động mạch liên tục Bộ 1 bộ/túi        600,000
56 Catheter cho bộ theo dõi huyết áp động mạch liên tục Cái 1 cái /hộp        400,000
57 Catheter đo áp lực nội sọ ICP tại nhu mô não loại II Cái 1 cái /hộp   13,500,000
58 Catheter đo áp lực oxy tại tổ chức não Cái 1 cái /hộp   16,800,000
59 Chốt xương sọ 2 nòng Cái 1 cái /hộp   18,000,000
60 Dẫn lưu não thất ngoài loại I Bộ 1 bộ/hộp     4,090,000
61 Dẫn lưu não thất ổ bụng loại III Bộ 1 bộ/hộp   28,000,000
62 Dẫn lưu não thất ổ bụng, áp lực thấp Bộ 1 bộ/hộp     5,200,000
63 Dẫn lưu não thất ổ bụng, áp lực trung bình Bộ 1 bộ/hộp     5,200,000
64 Kẹp  phình mạch  máu não vĩnh viễn,  các cỡ  Cái 1 cái/ hộp 7,000,000
65 Bột cầm máu Bộ Bộ     6,980,000
II Gói thầu số 2 : Vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong phẫu thuật tiêu hóa

Tải tại đây: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1573b891d58a27b3?projector=1

 

Tagged in: Tags: