Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 08:53:54

      1 . Tên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control department ).   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện HN Việt Đức.                  Điện thoại:...