Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị hỗ trợ xét nghiệm

09/02/2023 07:33

­ Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu hiệu chuẩn, thử nghiệm trang thiết bi( danh mục chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở tham khảo giá các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng kiểm định chào giá theo phụ lục đính kèm.      

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: