Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế

29/03/2021 17:27

Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về công tác vật tư, thiết bị y tế, điện – khí y tế; Tham mưu cho Giám đốc về công tác vật tư, thiết bị y tế, điện – khí y tế; Là đầu mối lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản: trang thiết bị y tế, vật tư y tế… Quản lý và khai thác sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện; Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho toàn bộ trang thiết bị y tế; Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên cho các trang bị y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn; Quản lý nhập, cấp phát, thống kê theo dõi vật tư y tế, vật tư kỹ thuật cao của Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt; Tham gia Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng khác khi được yêu cầu của bệnh viện; Quản lý vận hành, sửa chữa các hệ thống: Khí y tế, hệ thống điện, điện lạnh…

 

Phòng thực hiện công tác huấn luyện đào tạo: Lập kế hoạch, phối hợp với các Hãng sản xuất, các đơn vị kỹ thuật y tế để huấn luyện đào tạo về công tác an toàn, vận hành sử dụng, bảo quản trang bị, vật tư y tế; Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế: nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật; Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến theo đề án của Bộ (Đề án 1816) để giúp đỡ các Bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu; Tham gia tiếp nhận hàng viện trợ của Bệnh viện; Tham gia các Dự án của Bệnh viện khi được yêu cầu..

 

 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế:

 

Quý đối tác có thể xem thông tin chi tiết như sau:

 

 

 

Phòng Công tác xã hội 

Tagged in: Tags: