Giới thiệu chung

1. Tên phòng: Tổ chức cán bộ (Personnel Department

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Tầng 2 - tầng 2 - toà nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 5326, 5465, 5576)

 

3. Lịch sử phát triển:

                 Sau ngày giải phóng Thủ đô - 10/10/1954, bệnh viện được đổi tên từ bệnh viện Yersin thành bệnh viện Phủ Doãn, trong cơ cấu tổ chức của bệnh viện có phòng Tổ chức cán bộ. Tên “Phòng Tổ chức cán bộ” luôn không thay đổi và gắn liền với quá trình trưởng thành và phát triển của bệnh viện từ đó cho đến nay.

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

                 4.1. Chức năng:

                 Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động hợp đồng; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ bệnh viện.       

                 4.2. Nhiệm vụ:

                 4.2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý về tổ chức bộ máy tổ chức các đơn vị thuộc bệnh viện

                 - Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

                 - Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trình Giám đốc bệnh viện ban hành.

                 - Đầu mối tổng hợp các đề án để Giám đốc bệnh viện trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc bệnh viện.

                 - Tổ chức thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng, trung tâm thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc bệnh viện.

                  - Đầu mối xây dựng hồ sơ xếp hạng bệnh viện, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh,… trình Bộ Y tế thẩm định quyết định xếp hạng, cấp phép hoạt động.

                 4.2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý về công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện

                 - Đầu mối tổng hợp, xây dựng Đề án Vị trí việc làm của bệnh viện; Tổ chức thẩm định Đề án Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt.

                  - Chủ trì tổng hợp, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bệnh viện và các tổ chức thuộc bệnh viện theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ.

                 - Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình quản lý viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc bệnh viện bao gồm: quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động; quy định về đánh giá phân loại viên chức; quy định về thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn,…

                 - Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, hợp đồng lao động;

                  - Thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức, người lao động;

                  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện quy trình cử công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng được phân cấp quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

                 - Quản lý hồ sơ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc bệnh viện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

                 - Làm đầu mối thu nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc bệnh viện trình Bộ Y tế cấp phép hành nghề.

                 4.2.3. Theo dõi, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ; Công tác quân sự,…

                 4.2.4. Làm đầu mối giúp Giám đốc bệnh viện về công tác cải cách hành chính

                 - Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính của bệnh viện theo mục tiêu và nội dụng của kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của Bộ Y tế và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

                  - Làm thường trực cho Ban chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của bệnh viện.

                 4.2.5. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tổ chức, công chức, viên chức và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

                 4.2.6. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo các về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện theo quy định của pháp luật.

                 4.2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng:

                  5.1 Lãnh đạo tiền nhiệm:

                 Trưởng phòng tiền nhiệm: Chuyên viên Mai Đắc Bân (1954-1960), Chuyên viên Đỗ Thị Thái (1961-1964), Chuyên viên Lê Ngọc Dưỡng (1964-1967), Chuyên viên Phùng Văn Vượng (1974-1985), Bác sĩ Vũ Châu Thịnh (1986-1995), PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết (1995-2000), Bác sĩ Trương Thị Nam Chi (2001-2007), Chuyên viên chính Trần Minh Đệ (2017-2013), PGS.TS. Trần Đình Thơ (2013-2019).

                 5.2 Lãnh đạo đương nhiệm:

                 Trưởng phòng: .      TS.BS Bùi Thanh Phúc

                 Phó Trưởng phòng: CN. Lê Minh Tuyết, ThS. Vũ Đặng Dung (từ 05/2014 đến nay)

                 5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

                 Hiện nay, phòng Tổ chức cán bộ có 15 cán bộ, trong đó có 1 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 1 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ, 10 Đại học. Phòng Tổ chức cán bộ gồm 3 bộ phận chính: công tác tổ chức cán bộ: 12 người (có 2 bác sĩ kiêm nhiệm), thường trực văn phòng Đảng ủy: 01 người, thường trực văn phòng Công đoàn bệnh viện: 2 người.

 

6. Thành tựu:

                 Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tựu đã đạt được như: đã tham mưu cho giám đốc bệnh viện thành lập mới các viện, trung tâm trực thuộc, cũng như cử đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế đi học sau đại học để đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện hạng đặc biệt. Vì vậy, đến năm 2015 bệnh viện đã vinh dự được Nhà nước xếp hạng bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước.

                 Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ đã tạo sự đoàn kết, vững mạnh đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

                 Việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động luôn kịp thời, đúng quy định của pháp luật và quy chế của bệnh viện.  

                 Để động viên khen thưởng kịp thời thành tích của các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trình Bộ Y tế, Chính phủ và Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho Bệnh viện và cá nhân như:

                 Huân chương Lao động hạng Nhất (1986) 

                 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2001)

                 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (2004)

                 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2006)

                 Huân chương Hồ Chí Minh (2010) và nhiều danh hiệu cao quý khác

                 Bệnh viện có 22 Thầy thuốc Nhân dân và 65 Thầy thuốc Ưu tú qua các thời kỳ.

                 Với bề dày truyền thống, phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được các hình thức khen thưởng sau:

                 - Kể từ khi được thành lập đến nay phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của toàn bệnh viện.

                 - Phòng được 2 lần tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011 và 2016), được bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ và hàng năm được Bộ Y tế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ y tế.

                 - 02 cán bộ của phòng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

                 - 09 cán bộ được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân, Huy chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước.

 

7. Định hướng phát triển:

                 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

                 - Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

                 - Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện khi cơ sở 2 đi vào hoạt động.

                 - Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện Đề án thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

                 - Xây dựng hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc của phòng nhằm cải cách thủ tục hành chính tiến tới quản lý công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).