Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mời chào giá bàn, ghế cho các khoa/phòng trong Bệnh viện

06/12/2023 13:17

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp bàn, ghế cho các Khoa/phòng trong Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: