Báo giá hạng mục cung cấp dịch vụ thẩm định giá của thiết bị

15/04/2022 15:23

Trên cơ sở hoàn thiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân cho các thiết bị kết thúc hợp đồng liên doanh liên kết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện có nhu cầu sử dụng thẩm định giá trị của thiết bị, chi tiết danh mục thiết bị như sau:

Tagged in: Tags: