Ban Chấp hành Công đoàn – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

15/11/2016 13:47

 

IMG_1916

 

           Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé đã chiến thắng thực dân Pháp, một Đế quốc giàu có hùng cường. Sau chiến thắng, miền Bắc tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất đất nước.Tàn dư của chế độ cũ để lại, dân đói nghèo, bệnh tật nhiều, trách nhiệm ngành Y tế hết sức nặng nề với  ba nhiệm vụ cấp bách “phục vụ các yêu cầu trước mắt, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học”. Tổ chức Công đoàn phát triển khắp nơi, số đoàn viên đông đảo, song còn phân tán, phong trào toàn ngành còn yếu…Việc thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam trở nên vô cùng cấp thiết, do vậy tháng 12 năm 1956, Ban Vận động thành lập Công đoàn Y tế ra đời do Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng làm Trưởng Ban. Song song với các tổ chức Công đoàn ngành, Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng được thành lập Ông. Lê Chí Thìn làm Trưởng ban.

             Trải qua chặng đường hơn 110 năm phát triển, nhiều thế hệ như: Ông Trần Quang Định, Ông Phạm Văn Kha, Bác sĩ Nguyễn Thành Vân, Bắc sĩ Đặng Văn Quế, Bác sĩ Phạm Thu Hạnh, Bác sĩ Trương Thị Nam Chi, Dược sĩ Cao Thị Minh và hiện tại Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tư Hoàng là Chủ tịch Công đoàn.

              Năm 2000, số lượng đoàn viên Công đoàn 580 người, năm 2009 số lượng đoàn viên Công đoàn tăng 947 đoàn viên, năm 2012 đã tăng lên 1.304 đoàn viên Công đoàn.

Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn

               Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia với Chính quyền xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội, chính sách, cơ chế quản lý, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

               Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, giáo dục người lao động ý thức chấp hành và tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật.

                Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.

                Công đoàn phối hợp với Chính quyền nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động và vệ sinh.

                Công đoàn tham gia với cơ quan, các tổ chức hữu quan giải quyết việc làm, tổ chức dạy nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp, văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho người lao động.

                Công đoàn tham gia xây dựng các chính sách xã hội và tham gia với cơ quan Nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

                Công đoàn có trách nhiệm cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho người lao động.

Cơ cấu tổ chức:

               Chủ tịch Công đoàn: TS. Lê Tư Hoàng

               Phó Chủ tịch Công đoàn: Bs. Nguyễn Lan Hương

               Thường vụ Công đoàn: ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngân

               BCH Công đoàn gồm: 15 đồng chí, chia thành các tiểu ban, gồm:

+ Ban Văn thể

+ Ban Nữ công

+ Ban Thi đua – khen thưởng

+ Ủy ban kiểm tra

+ Ban An toàn bảo hộ lao động

+ Ban Tài chính

              Các tổ Công đoàn cơ sở: 47 tổ Công đoàn.

              Tổng số đoàn viên Công đoàn: 1683 Đoàn viên.

Thành tựu:

           Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động

            Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn viên lao động tại bệnh viện luôn được Ban chấp hành Công đoàn quan tâm kịp thời và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động của Công đoàn và các phong trào thi đua của bệnh viện, cụ thể:

            Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của bệnh viện từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể có nhiều hình thức vận động, tuyên truyền cán bộ công chức được phối hợp. Mỗi cán bộ viên chức đều được quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Ban Chấp hành Công đoàn phổ biến kịp thời đến từng cán bộ viên chức, triển khai vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            Triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức theo Quyết định số 29/QĐ – BYT ngày 18/8/2008 của Bộ Y tế. Tích cực hưởng ứng những cuộc vận động lớn của ngành Y tế như: “ Xây dựng nếp sống văn hóa Công nghiệp”;  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức xây dựng : “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”; “ Môi trường bệnh viện không khói thuốclá”; phát động phong trào “ An toàn Vệ sinh lao động và an toàn giao thông”, đặc biệt là triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”  ban hành theo Quyết định số 2151/QĐ – BYT

           Công tác kiểm tra thực hiện chế độ chính sách:

            Giám sát việc triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nưóc đối với cán bộ viên chức lao động: về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té, phụ cấp nghề nghiệp, độc hại nguy hiểm được thực hiện đầy đủ. Thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ. Có thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cung cấp đủ trang bị phòng hộ cá nhân. Tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên chức lao động (1683)

          Phối hợp với Chính quyền thực hiện tốt Nghị định 43/CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, biên chế và tài chính: đảm bảo tiền thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ công nhân viên chức lao động, hỗ trợ những ngày Tết, ngày lễ, tham quan du lịch, hỗ trợ đi nghỉ mát cho đoàn viên công đoàn. Thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên ốm đau, nằm viện, các trường hợp hiếu, hỷ; thăm hỏi các trường hợp nghỉ chế độ.

            Công đoàn phối hợp với chính quyền:

            Xây dựng đầy đủ các quy chế như: Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Chính quyền, định kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá về việc thực hiện quy chế phối hợp với Chính quyền, quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm luôn được Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức đúng thời gian quy định, có chất lượng. Ban chấp hành Công đoàn tham gia xây dựng bổ sung và hoàn thiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường  đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của bệnh viện được Đảng và Nhà nước giao cho: Khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế và Y tế dự phòng.

            Tham gia đầy đủ các hội đồng tư vấn của bệnh viện(Hội đồng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật, tuyển dụng, nghiên cứu khoa học của bệnh viện). Tham gia với Ban giám đốc bệnh viện xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên chức lao động như: Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề , lý luận chính trị, quản lý nhà nưóc, ngoại ngữ tin học.

            Phối hợp với Chính quyền thực hiện tốt công tác xã hội hóa, góp vốn từ CBCNV mua một số trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh

          Tổ chức vận động các phong trào thi đua yêu nước

            Vận  động cán bộ viên chức tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến

– Có 5 đề tài cấp Bộ

-Có 6 đề tài cấp Nhà nước

-Có 12 đề tài cấp cơ sở

Duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ – thể dục thể thao tại bệnh viện, hàng quý có hỗ trợ kinh phí để các đội hoạt động.Đây là mặt mạnh của bệnh viện, Các đội Văn nghệ, bóng bàn, cầu lông, bóng đá có lịch duy trì hoạt động thường xuyên. Đội Văn nghệ bệnh viện luôn phục vụ tốt các dịp ngày lễ, ngày  hội của bệnh viện; tích cực tham gia hội diễn của ngành và luôn đạt giải cao. Các đội luôn duy trì  thi đấu giao lưu với các đơn vị bạn.

            Phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng Đảng

            Công tác tập huấn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ Công đoàn: tham gia đầy đủ tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, có lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ trưởng công đoàn trong các buổi họp hàng quý; cùng Chính quyền đề xuất xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn của bệnh viện.

Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn được đánh giá hiệu quả, thiết thực và đúng quy định hiện hành.

            Công tác Nữ công

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3; ngày 20/10 hàng năm.Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên. Thực hiện tốt chính sách chế độ với lao động nữ, vận động nữ đoàn viên công đoàn thực hiện 3 mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe.

Được Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như Công đoàn Y tế tặng nhiều bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho các tập thể và cá nhận xuất sắc. (Tập thể Nữ bệnh viện HN Việt Đức; Tập thể Nữ khoa phẫu thuật Nhi và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Hường)…

             Công tác kiểm tra công đoàn

Ủy ban kiểm tra thường xuyên phối hợp với các tổ chức thường xuyên kiểm tra và lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. 

             Hướng phát triển:

Phối hợp cùng Chính quyền xây dựng tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ bệnh viện, hàng năm tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức.

Xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn lớn mạnh về số lượng và chất lượng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của bênh viện. Tham gia bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức.

Tiếp tục phát huy sự quan tâm, nhiệt tình, chu đáo trong công tác hiếu – hỷ để động viên tinh thần đoàn viên công đoàn

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Nữ công của Công đoàn.

Đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn – Đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo, duy trì và phát triển các quĩ trợ cấp khó khăn

Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, giải đấu thể thao thường xuyên nhằm phát triển phong trào. Phát động và duy trì hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, các giải kéo co,  tiếp tục duy trì giao lưu bóng đá, cầu lông, bóng bàn với các đơn vị bạn.

Tagged in: Tags: