Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cải tạo nâng cấp và sử dụng dịch vụ Căng tin tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

06/02/2020 13:38

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều luật của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

 

Căn cứ quyết định số 2657/QĐ-BYT ngày 25/6/2019 về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết và cải tạo nâng cấp và mở rộng dịch vụ Căng tin tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: