Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 09:01:07

          1. Tên khoa: Trung tâm chẩn đoán hình ảnh – Y học hạt hhân  (Medical imaging & nuclear medicine center).   2. Liên hệ:                 Địa chỉ: Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt...