Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

ĐD.

Vũ Thị Hồng Nhung

Điều dưỡng trưởng khu vực Khoa khám bệnh