Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

CNĐD.

Vũ Thị Hằng

Điều dưỡng trưởng khu vực khoa Gây mê II