Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tổ chức cán bộ

ThS.

Vũ Đặng Dung

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng đơn vị Pháp chế