Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kiểm toán nội bộ

Trịnh Thu Hoài

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán