Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung bướu và xạ trị

Ths

Trần Thị Ngọc

Điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu và xạ trị