Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

Ths

Trần Thị Ngọc

Điều dưỡng trưởng Khoa Ung Bướu