Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

CNĐD.

Phí Thị Mai Chi

Điều dưỡng trưởng Khoa khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại khoa.

Thực trạng rửa tay của nhân viên y tế bệnh viện.

Nghiên cức thục nghiệm lâm sàng Amilo.