Bác sĩ Chuyên gia, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

TS.

Nguyễn Văn Uy

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN, bệnh viện hữu nghị việt đức