Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ths.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp