Bác sĩ Chuyên gia, TT Nam học

CNĐD.

Nguyễn Thị Thu Hà

Điều dưỡng trưởng