Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tài chính kế toán

CN.

Nguyễn T. Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán