Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Quản trị

Ths.

Nguyễn Minh Thành

Trưởng phòng Quản trị