Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

ThS.

Nguyễn Bá Anh

Điều dưỡng trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu