Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội soi

Lê Trọng Luân

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội soi