Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Quản lý Chất lượng

ThS.

Lê Thị Kim Nhung

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chức vụ:

Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.