Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tổ chức cán bộ

CN.

Lê Minh Tuyết

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ