Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Dược

ThS.ds

Lê Diên Đức

Phó Trưởng khoa Dược