Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Sinh hóa

CN.

Hoàng Tùng

KTV trưởng Khoa Sinh Hóa