Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Ths.

Hoàng Giang

Phó trưởng Khoa Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

2011: nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại BVVĐ.

2015: Tạp chí y học thực hành 1/2015.

2016: Tạp chí y học thực hành 1/2016.