Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Vi sinh

CN.

Hà Văn Quân

KTV trưởng Khoa vi sinh

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề khoa học tại cơ sở và cấp thành phố.