Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tài chính kế toán

ThS.

Đỗ Thu Hà

Trưởng phòng Tài chính kế toán