Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tài chính kế toán

CN.

Đỗ Thu Hà

Trưởng phòng Tài chính kế toán