Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

ĐD.

Đào Thị Thùy Dương

Điều dưỡng trưởng Khoa Thận Lọc máu