Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Điều dưỡng

CN.

Chu Văn Long

Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Thực trạng giao tiếp ứng xử của cán bộ Y tế  với người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện HN Việt Đức. 2009-2010.

Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại khoa Điều trị theo yêu cầu bệnh viện HN Việt Đức 2010.