Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Bs.

Vũ Văn Trịnh

Bác sĩ