Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Vi sinh

BSCK I.

Trần Hải Yến

Phó trưởng Khoa