Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

Ths. Bs.

Trần Hà Phương

Bác sỹ