Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Bs.

Tạ Thị Ánh Ngọc

Bác sĩ