Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

BSCKI.

Quách Chính Nghĩa

Phó trưởng Khoa