Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Phạm Hữu Khuyên

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đề tài tốt nghiệp Bác sĩ nội trú các bệnh viện năm 2014:" Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương thận kín".

Báo cáo khoa học tại Hội nghị điện quang Pháp - Việt năm 2004: "Nghiên cứu giá trị chụp Cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương thận kín".

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương thận kín. Y học Việt Nam.

Đề tài báo cáo thực tập FFI năm 2005:"Triệu chứng học cơ bản cộng hưởng từ trên hệ thần kinh".