Bác sĩ Chuyên gia, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

ThS.

Nguyễn Văn Uy

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN