Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

PGS.TS

Nguyễn Quang Nghĩa

Giám đốc Trung tâm Ghép tạng

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Tham gia 5 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ.

Công bố 60 bài báo.