Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Hành chính quản trị

Ths.

Nguyễn Minh Thành

Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị