Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Nghiên cứu Khoa học & CNTT, Phòng Công nghệ thông tin

Ths.

Nguyễn Lương Bằng

Trưởng phòng Công nghệ thông tin