Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Quản lý Chất lượng

CN.

Lê Thị Kim Nhung

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG