Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

TS. BS.

Lê Nguyên Vũ

Bác sĩ